Cart 0


Sale OXO GG Nylon Turner + OXO GG Nylon Measuring Ladle (ตะหลิวไนล่อน + กระบวยไนล่อน)
Sale ชามผสม ขนาด 1.4 ลิตร + ไม้พายซิลิโคน ขนาดเล็ก l OXO GG Stainless Steel Mixing Bowl 1.4 L + OXO GG Small Silicone Spatula
Sale ชามผสม ขนาด 1.4 ลิตร + ไม้พายซิลิโคน ขนาดใหญ่ l OXO GG Stainless Steel Mixing Bowl 1.4 L + OXO GG Silicone Spatula
Sale ถ้วยตวง 500 ml., ถ้วยตวง 250 ml. และถ้วยตวง 60 ml. I  Angled Measuring Cup 500 ml., 250 ml. and 60 ml.
Sale OXO GG  ANGLED MEASURING CUP 250 ml. + 500 ml. (ถ้วยตวง250 ml. + ถ้วยตวง500 ml. )
Sale ชามผสม ขนาด 1.4 ลิตร + ที่ตีไข่ ยาว 11 นิ้ว l OXO GG Stainless Steel Mixing Bowl 1.4 L + 11" Balloon Whisk
Sale ชามผสม ขนาด 1.4 ลิตร + ที่ตีไข่ ยาว 9 นิ้ว l OXO GG Stainless Steel Mixing Bowl 1.4 L + 9" Balloon Whisk
Sale ถุงมือซิลิโคนกันร้อน สีฟ้าพาสเทล 2 ชิ้น  l OXO GG Silicone Oven Mitt Seltzer
Sale ถุงมือซิลิโคนกันร้อน สีขาว 2 ชิ้น  l OXO GG Silicone Oven Mitt Oat
Sale ถุงมือซิลิโคนกันร้อน สีแดง 2 ชิ้น l OXO GG Silicone Oven Mitt Red
Sale ไม้พายซิลิโคน ขนาดใหญ่ และ ไม้พายซิลิโคน ขนาดเล็ก I Silicone Spatula and small Silicone Spatula
ไม้พายซิลิโคน ขนาดใหญ่ และ ไม้พายซิลิโคน ขนาดเล็ก I Silicone Spatula and small Silicone Spatula